Kriteriji za logista leta

Kriteriji so razdeljeni v 7 temeljnih področij poslovne odličnosti logistike. Za vsako področje je določenih nekaj ključnih kriterijev odličnosti, po katerih ocenjujemo najboljše dosežke logističnih funkcij v slovenskih podjetjih.

Ob imenovanju logista leta sledimo dosežkom, ki jih posamezno podjetje doseže v preteklem poslovnem letu. V utemeljitvah naj prijavitelj podaja tiste vsebine po posameznih kriterijih, ki jih je že dosegel ali jih je v obliki projekta zastavili kot razvojni projekt. Prijavitelj mora podati tudi nekaj navedb in razlag vidnih dosežkov v preteklem letu po posameznem kriteriju. Navajajo in utemeljujejo naj se le tisti kriteriji, na katerih so bili doseženi vidni rezultati.


 

Področja odličnosti in kriteriji za logista leta so naslednja:

 

1. ORGANIZACIJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Urejenost logističnih procesov (procesi so popisani, strukturirani in nadzorovani, so tudi osnova za certificiranje kakovosti poslovanja).
• Poslovnik organiziranosti je urejen in ažuriran.
• Standardi kakovosti (pridobili smo standard kakovosti na področju logistike, presoje so izjemno uspešne).
• Organizacijska struktura logistike in delovna mesta sledijo procesni organiziranosti.
• Organizacijska kultura je na izjemno visoki ravni in jo dosledno izgrajujemo.
• Sistem vodenja logistike je učinkovit, tako na operativni, kakor na strateški ravni.

 

2. TEHNOLOŠKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Tehnološka opremljenost logistike je v celoti namenska in zelo učinkovita (produktivna).
• V okviru tehnoloških izboljšav smo dosegli večji napredek v humanizaciji dela.
• Procesi v logistiki so tehnološko odlično podprti, zelo malo je ročnih manipulacij.
• Prostorska urejenost logistike je na visoki ravni.
• Vzdrževanje tehnologije v logistiki je povsem obvladovano.

 

3. INFORMACIJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Vsi procesi logistike so IT podprti in integrirani.
• Uveden je sodoben LIS (logistični informacijski sistem) ali WMS.
• Uveden je sodoben logistični kontroling (informacije za odločanje in vodenje).
• Zagotovljeno je celovito sledenje blaga in zalog v celotnem procesu logistike.
• Dokumentacija je urejena in standardizirana.

 

4. EKONOMSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Uvedeni so standardi poslovanja in standardi blagovnih tokov.
• Uvedeni so normativi s katerimi nadziramo stroške v logistiki.
• Stroški logistike so nadzorovani in v povprečju branže.
• Izvajamo sistemske analize, sledenje in obvladovanje stroškov v logistiki.

 

5. RAZVOJNA ODLIČNOST LOGISTIKE

 

6. OKOLJSKA IN VARNOSTNA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Uvedli smo sistem sledljivosti obremenjevanja okolja - izračunavamo ogljični odtis.
• Izvedli smo najmanj eno izboljšavo in racionalizacijo na področju varovanja okolja na področju logistike.
• Uveden je sistem ravnanja z embalažo.
• Uveden je sistem sledenja energetski optimizaciji v logistiki.
• Sledimo vsem zaščitnim ukrepom in dosegamo visoke cilje na področju urejenosti okolja.

 

7. KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA LOGISTIKE

 

 

Za izbor logista leta se upošteva vseh sedem kriterijev. Vsak kriterij za prvih 6 točk se točkuje od 1 do 10 točk, zadnji kriterij pa se točkuje s 30 točkami. Skupno je možno doseči največ 90 točk.

Komisija Odbora za izbor logista leta med prispelimi projekti za priznanje logist leta za tekoči razpis, izbere projekt, ki doseže absolutno največje število točk.

Osnovni podatki projekta

Opis projekta po kriterijih

Pred izpolnjevanjem obrazca si natančno preberite kriterije za ocenjevanje projekta. Z opisom posameznih področji odličnosti vašega logističnega projekta poskušajte čim bolj natančno nasloviti zahtevane kriterije.

K opisu lahko priložite tudi vaša notranja gradiva, skice, načrte ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju procesov v logistiki, razvoju standardov kakovosti v logistiki in izboljšanju organizacijske strukture logistike v podjetju.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju tehnologije v logistiki, večji humanizaciji dela, boljši izrabi prostora, boljšim delovnim pogojem ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k uvedbi boljšega informacijskega sistema v logistiki, k celoviti podpori logističnih procesov ali preglednejšim informacijam za vodenje logistike.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju večje ekonomičnosti ali zniževanju stroškov, višji dodani vrednosti v logistiki ali odpravi nepotrebnih izgub. Navedite, za koliko % je projekt izboljšal ekonomsko sliko logistike in na katerem procesu.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju in uvajanju novih metod in tehnik v logistiki. Navedite, katero metodo ste na novo uvedli in katero ste nadgradili in izpopolnili. Navedite dosežke izboljšav, ki ste jih z metodo dosegli. Med ključne metode v logistiki sodijo JIT, SOV-SCM, PUSH-PULL, ECR ipd.

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju varovanja okolja, v katerem segmentu in za koliko je projekt izboljšal prvotno stanje.

Priloge

*   

Izjavljam, da so vsi podatki resnični in se strinjam, da lahko komisija v primeru nejasnosti zaprosi za dodatno obrazložitev navedenih podatkov.

73435

Vnesite naključno številko

Hvala za vašo prijavo.

Dodatne informacije na info@slz.si.