Kriteriji za logista leta

Kriteriji so razdeljeni v 7 temeljnih področij poslovne odličnosti logistike:

1. organizacijska
2. informacijska
3. tehnološka
4. ekonomska
5. razvojna
6. okoljska in varnostna
7. kazalniki uspešnosti poslovanja logistike.

Za vsako področje je določenih nekaj ključnih kriterijev odličnosti, po katerih ocenjujemo najboljše dosežke logističnih funkcij v slovenskih podjetjih.

Ob imenovanju logista leta sledimo dosežkom, ki jih posamezno podjetje doseže v preteklem obdobju. V utemeljitvah naj prijavitelj podaja tiste vsebine po posameznih kriterijih, ki jih je že dosegel ali jih je v obliki projekta zastavili kot razvojni projekt. Prijavitelj mora podati tudi nekaj navedb in razlag vidnih dosežkov v preteklem obdobju po posameznem kriteriju. Navajajo in utemeljujejo naj se le tisti kriteriji, na katerih so bili doseženi vidni rezultati.

Komisija Odbora za izbor logista leta med prispelimi prijavami opravi prvo selekcijo in pozove podjetja k morebitnim dopolnitvam dokumentacije. Nato med prispelimi popolnimi vlogami izbere tri najbolj primerne prijave.

V drugem koraku se komisija kompetentnih strokovnjakov najavi na obisk podjetij, kjer si skupaj s predstavniki podjetja ogledajo podjetje in preverijo skladnost podatkov s prijavo.

Za izbor logista leta se upošteva vseh sedem kriterijev. Vsak kriterij se točkuje od 1 do 10 točk za prvih 6 poglavij, 7 poglavje pa se točkuje s 30 točkami. Skupno je možno doseči največ 90 točk.

Naslednji razpis za izbor Logist leta 2024 se bo predvidoma odprl januarja 2025.