Slovensko logistično združenje
Letališka 16 | 1000 Ljubljana T: 01 585 11 88

Kriteriji za Logista leta

Kriteriji so razdeljeni v 6 temeljnih področij poslovne odličnosti logistike. Za vsako področje je določenih nekaj ključnih kriterijev odličnosti, po katerih ocenjujemo najboljše dosežke logističnih funkcij v slovenskih podjetjih.

Ob imenovanju LOGISTA LETA sledimo dosežkom, ki jih posamezno podjetje doseže v preteklem poslovnem letu. V utemeljitvah naj prijavitelj podaja tiste vsebine po posameznih kriterijih, ki jih je že dosegel ali jih je v obliki projekta zastavili kot razvojni projekt. Prijavitelj mora podati tudi nekaj navedb in razlag vidnih dosežkov v preteklem letu po posameznem kriteriju. Navajajo in utemeljujejo naj se le tisti kriteriji, na katerih so bili doseženi vidni rezultati.

Končno oceno od 1 do 10 točk po kriteriju na osnovi podanih utemeljitev in po lastni presoji poda posebna komisija Odbora za izbor LOGISTA LETA.

 

Področja odličnosti in kriteriji za LOGISTA LETA so naslednja:

1. ORGANIZACIJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

 • Urejenost logističnih procesov (procesi so popisani, strukturirani in nadzorovani, so tudi osnova za certificiranje kakovosti poslovanja).
 • Poslovnik organiziranosti je urejen in ažuriran.
 • Standardi kakovosti (pridobili smo standard kakovosti na področju logistike, presoje so izjemno uspešne).
 • Organizacijska struktura logistike in delovna mesta sledijo procesni organiziranosti.
 • Organizacijska kultura je na izjemno visoki ravni in jo dosledno izgrajujemo.
 • Sistem vodenja logistike je učinkovit, tako na operativni, kakor na strateški ravni.

2. TEHNOLOŠKA ODLIČNOST LOGISTIKE

 • Tehnološka opremljenost logistike je v celoti namenska in zelo učinkovita (produktivna).
 • V okviru tehnoloških izboljšav smo dosegli večji napredek v humanizaciji dela.
 • Procesi v logistiki so tehnološko odlično podprti, zelo malo je ročnih manipulacij.
 • Prostorska urejenost logistike je na visoki ravni.
 • Vzdrževanje tehnologije v logistiki je povsem obvladovano.

3. INFORMACIJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

 • Vsi procesi logistike so IT podprti in integrirani.
 • Uveden je sodoben LIS (logistični informacijski sistem) ali WMS.
 • Uveden je sodoben logistični kontroling (informacije za odločanje in vodenje).
 • Zagotovljeno je celovito sledenje blaga in zalog v celotnem procesu logistike.
 • Dokumentacija je urejena in standardizirana.

4. EKONOMSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

 • Uvedeni so standardi poslovanja in standardi blagovnih tokov.
 • Uvedeni so normativi s katerimi nadziramo stroške v logistiki.
 • Stroški logistike so nadzorovani in v povprečju branže.
 • Izvajamo sistemske analize, sledenje in obvladovanje stroškov v logistiki.

5. RAZVOJNA ODLIČNOST LOGISTIKE

 • Imamo organizirano razvojno enoto logistike oz. razvoj izvajamo projektno.
 • Imamo vzpostavljen sistem stalnih izboljšav na področju logistike.
 • Uvajamo sistem JIT (Just in Time).
 • Uvajamo sistem SOV ( sistem oskrbovalne verige) notranji, zunanji.
 • Razvojno učinkovitost merimo in sledimo.
 • Posebni poudarek dajemo človeškim virom v logistiki.

6. OKOLJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

 • Uvedli smo sistem sledljivosti obremenjevanja okolja - izračunavamo ogljični odtis.
 • Izvedli smo najmanj eno izboljšavo in racionalizacijo na področju varovanja okolja na področju logistike.
 • Uveden je sistem ravnanja z embalažo.
 • Uveden je sistem sledenja energetski optimizaciji v logistiki.
 • Sledimo vsem zaščitnim ukrepom in dosegamo visoke cilje na področju urejenosti okolja.

Prenesite kriterije v PDF obliki:

 

LK logo

Prijave na dogodke

04
jul
PRIGO, PE Brdo
Datum: 04 julij 2019, 15:00

Logist leta 2018

SMC2019 1 337

Naziv "Logist leta 2018" v roke Valeriji Špacapan Friš iz podjeta Schenker Slovenija.