Kriteriji za logista leta

Kriteriji so razdeljeni v 6 temeljnih področij poslovne odličnosti logistike. Za vsako področje je določenih nekaj ključnih kriterijev odličnosti, po katerih ocenjujemo najboljše dosežke logističnih funkcij v slovenskih podjetjih.


Ob imenovanju logista leta sledimo dosežkom, ki jih posamezno podjetje doseže v preteklem poslovnem letu. V utemeljitvah naj prijavitelj podaja tiste vsebine po posameznih kriterijih, ki jih je že dosegel ali jih je v obliki projekta zastavili kot razvojni projekt. Prijavitelj mora podati tudi nekaj navedb in razlag vidnih dosežkov v preteklem letu po posameznem kriteriju. Navajajo in utemeljujejo naj se le tisti kriteriji, na katerih so bili doseženi vidni rezultati.


 

Področja odličnosti in kriteriji za logista leta so naslednja:

1. ORGANIZACIJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Urejenost logističnih procesov (procesi so popisani, strukturirani in nadzorovani, so tudi osnova za certificiranje kakovosti poslovanja).
• Poslovnik organiziranosti je urejen in ažuriran.
• Standardi kakovosti (pridobili smo standard kakovosti na področju logistike, presoje so izjemno uspešne).
• Organizacijska struktura logistike in delovna mesta sledijo procesni organiziranosti.
• Organizacijska kultura je na izjemno visoki ravni in jo dosledno izgrajujemo.
• Sistem vodenja logistike je učinkovit, tako na operativni, kakor na strateški ravni.

2. TEHNOLOŠKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Tehnološka opremljenost logistike je v celoti namenska in zelo učinkovita (produktivna).
• V okviru tehnoloških izboljšav smo dosegli večji napredek v humanizaciji dela.
• Procesi v logistiki so tehnološko odlično podprti, zelo malo je ročnih manipulacij.
• Prostorska urejenost logistike je na visoki ravni.
• Vzdrževanje tehnologije v logistiki je povsem obvladovano.

3. INFORMACIJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Vsi procesi logistike so IT podprti in integrirani.
• Uveden je sodoben LIS (logistični informacijski sistem) ali WMS.
• Uveden je sodoben logistični kontroling (informacije za odločanje in vodenje).
• Zagotovljeno je celovito sledenje blaga in zalog v celotnem procesu logistike.
• Dokumentacija je urejena in standardizirana.

4. EKONOMSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Uvedeni so standardi poslovanja in standardi blagovnih tokov.
• Uvedeni so normativi s katerimi nadziramo stroške v logistiki.
• Stroški logistike so nadzorovani in v povprečju branže.
• Izvajamo sistemske analize, sledenje in obvladovanje stroškov v logistiki.

5. RAZVOJNA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Imamo organizirano razvojno enoto logistike oz. razvoj izvajamo projektno.
• Imamo vzpostavljen sistem stalnih izboljšav na področju logistike.
• Uvajamo sistem JIT (Just in Time).
• Uvajamo sistem SOV ( sistem oskrbovalne verige) notranji, zunanji.
• Razvojno učinkovitost merimo in sledimo.
• Posebni poudarek dajemo človeškim virom v logistiki.

6. OKOLJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Uvedli smo sistem sledljivosti obremenjevanja okolja - izračunavamo ogljični odtis.
• Izvedli smo najmanj eno izboljšavo in racionalizacijo na področju varovanja okolja na področju logistike.
• Uveden je sistem ravnanja z embalažo.
• Uveden je sistem sledenja energetski optimizaciji v logistiki.
• Sledimo vsem zaščitnim ukrepom in dosegamo visoke cilje na področju urejenosti okolja.

 

Za izbor logista leta se upošteva vseh šest kriterijev. Vsak kriterij se točkuje od 1 do 10 točk. Skupno je možno doseči največ 60 točk.

Komisija Odbora za izbor logista leta med prispelimi projekti za priznanje logist leta za tekoči razpis, izbere projekt, ki doseže absolutno največje število točk.