Kriteriji za logista leta

Kriteriji so razdeljeni v 6 temeljnih področij poslovne odličnosti logistike. Za vsako področje je določenih nekaj ključnih kriterijev odličnosti, po katerih ocenjujemo najboljše dosežke logističnih funkcij v slovenskih podjetjih.


Ob imenovanju LOGISTA LETA sledimo dosežkom, ki jih posamezno podjetje doseže v preteklem poslovnem letu. V utemeljitvah naj prijavitelj podaja tiste vsebine po posameznih kriterijih, ki jih je že dosegel ali jih je v obliki projekta zastavili kot razvojni projekt. Prijavitelj mora podati tudi nekaj navedb in razlag vidnih dosežkov v preteklem letu po posameznem kriteriju. Navajajo in utemeljujejo naj se le tisti kriteriji, na katerih so bili doseženi vidni rezultati.


Končno oceno od 1 do 10 točk po kriteriju na osnovi podanih utemeljitev in po lastni presoji poda posebna komisija Odbora za izbor LOGISTA LETA.

 

Področja odličnosti in kriteriji za LOGISTA LETA so naslednja:

1. ORGANIZACIJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Urejenost logističnih procesov (procesi so popisani, strukturirani in nadzorovani, so tudi osnova za certificiranje kakovosti poslovanja).
• Poslovnik organiziranosti je urejen in ažuriran.
• Standardi kakovosti (pridobili smo standard kakovosti na področju logistike, presoje so izjemno uspešne).
• Organizacijska struktura logistike in delovna mesta sledijo procesni organiziranosti.
• Organizacijska kultura je na izjemno visoki ravni in jo dosledno izgrajujemo.
• Sistem vodenja logistike je učinkovit, tako na operativni, kakor na strateški ravni.

2. TEHNOLOŠKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Tehnološka opremljenost logistike je v celoti namenska in zelo učinkovita (produktivna).
• V okviru tehnoloških izboljšav smo dosegli večji napredek v humanizaciji dela.
• Procesi v logistiki so tehnološko odlično podprti, zelo malo je ročnih manipulacij.
• Prostorska urejenost logistike je na visoki ravni.
• Vzdrževanje tehnologije v logistiki je povsem obvladovano.

3. INFORMACIJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Vsi procesi logistike so IT podprti in integrirani.
• Uveden je sodoben LIS (logistični informacijski sistem) ali WMS.
• Uveden je sodoben logistični kontroling (informacije za odločanje in vodenje).
• Zagotovljeno je celovito sledenje blaga in zalog v celotnem procesu logistike.
• Dokumentacija je urejena in standardizirana.

4. EKONOMSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Uvedeni so standardi poslovanja in standardi blagovnih tokov.
• Uvedeni so normativi s katerimi nadziramo stroške v logistiki.
• Stroški logistike so nadzorovani in v povprečju branže.
• Izvajamo sistemske analize, sledenje in obvladovanje stroškov v logistiki.

5. RAZVOJNA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Imamo organizirano razvojno enoto logistike oz. razvoj izvajamo projektno.
• Imamo vzpostavljen sistem stalnih izboljšav na področju logistike.
• Uvajamo sistem JIT (Just in Time).
• Uvajamo sistem SOV ( sistem oskrbovalne verige) notranji, zunanji.
• Razvojno učinkovitost merimo in sledimo.
• Posebni poudarek dajemo človeškim virom v logistiki.

6. OKOLJSKA ODLIČNOST LOGISTIKE

• Uvedli smo sistem sledljivosti obremenjevanja okolja - izračunavamo ogljični odtis.
• Izvedli smo najmanj eno izboljšavo in racionalizacijo na področju varovanja okolja na področju logistike.
• Uveden je sistem ravnanja z embalažo.
• Uveden je sistem sledenja energetski optimizaciji v logistiki.
• Sledimo vsem zaščitnim ukrepom in dosegamo visoke cilje na področju urejenosti okolja.